1. Všeobecné ustanovenia


1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť LANIRA s.r.o., so sídlom Plickova 1, 831 06 Bratislava, IČO: 46851186, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 65212/B, DIČ: 2023617442 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj spotrebného tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: plavky@funplavky.sk
telefón: +421 905 234 540
poštová adresa: Plickova 1, 831 06 Bratislava
číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK65 5600 0000 0037 5224 4001
1.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3.    Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú odchylné ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4.    Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
1.5.    Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 12 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1.    Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2.2.    Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.3.    V prípade, ak má kupujúci záujem o tovar, ktorý sa nenachádza na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na tom, že kupujúci prostredníctvom správy elektronickej pošty, prostredníctvom formuláru umiestneného na internetovej stránke predávajúceho či prostredníctvom telefonického kontaktu čo najpresnejšie špecifikuje požadovaný tovar. Predávajúci následne overí dostupnosť, termín dodania ako aj cenu požadovaného tovaru, a oznámi kupujúcemu podmienky, za ktorých je ochotný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom spomínaného tovaru formou správy elektronickej pošty. Po potvrdení záujmu kupujúceho o kúpu tovaru za predávajúcim navrhnutých podmienok zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom správy elektronickej pošty potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky tovaru kupujúcim podľa ustanovení tohto bodu. Ustanovenia bodu 2.2. týchto všeobecných obchodných podmienok sa na uzatváranie kúpnej zmluvy podľa ustanovení tohto bodu vzťahujú primerane.

3. Práva a povinnosti predávajúceho


3.1.    Predávajúci je povinný:
a.    dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b.    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
3.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho


4.1.    Kupujúci je povinný:
a.    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b.    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c.    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4.2.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky


5.1.    Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Veľkosti, dostupné na sklade nájde kupujúci po rozkliknutí zvoleného vzoru tovaru.
5.3.    Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 10 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
a) Poštovné pre Slovenskú republiku (príp. Českú republiku):
    Dobierka - 3,20 EUR Slovenská pošta
    Dobierka- 6,00 EUR (iba pre českých zákazníkov); váha od 500g do 1kg - 10 EUR; váha od 1kg do 2kg
    - 12 EUR
5.4.    Predajca garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky. Predajca nie je platcom DPH.
5.5.    Rozmery, vzhľad a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
5.6.    Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní či poverí pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.8.    Tovar bude doručovaný ako doporučená zásielka Slovenskou poštou, a.s., prípadne po osobnom dohovore osobne. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci na sprievodnom doklade Slovenskej pošty, a.s.  
5.9.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.
5.91.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu nedodaní tovaru.

6. Kúpna cena


6.1.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri osobnom odbere predávajúcemu, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, či zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
6.3.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň uhradenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola kúpna cena v plnej výške pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho.
6.4.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho


7.1.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením kúpnej ceny za tovar v plnej výške.
7.2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo keď tak neurobí včas, tak okamihom keď predávajúci kupujúcemu umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


8.1.    Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
8.2.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
8.3.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.4.    Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
8.5.    Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6.    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.7.    Ak tovar vykazuje vady, zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.  
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a.    doručenie písomného uplatnenia reklamácie kupujúceho predávajúcemu,
b.    vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
c.    doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).  
8.8.    Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
8.9.    Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a.    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b.    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c.    uplynutím záručnej doby tovaru,
d.    nedodržaním pracích znakov
e.    nevhodne zvolenou veľkosťou
f.    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
g.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
h.    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
i.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
j.    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
k.    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
l.      ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.
m.    neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
n.    zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným, tj. obvyklým užívaním, ďalej na vady spôsobenom nesprávnym použitím výrobku
8.10.    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a.    výmenou tovaru,
b.    vrátením kúpnej ceny tovaru,
c.    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d.    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
e.    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.11.    Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
8.12.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.13.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v písomnom uplatnení reklamácie.
8.14. Ak zvolíte nesprávnu veľkosť, respektíve máte iný dôvod, tovar Vám vymeníme do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar by ste mali vrátiť s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ste tovar prevzali. Výmenu tovaru pred jeho odoslaním späť nám oznámte emailom. Nové poštovné v prípade výmeny hradí zákazník.

9. Osobné údaje a ich ochrana


9.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska prípadne aj adresu miesta doručenia vrátane PSČ, rodné číslo, číslo kontaktného  telefónu a e-mailovú adresu.
9.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla prípadne aj adresu miesta doručenia vrátane PSČ, IČO, DIČ, prípadne aj IČ DPH, číslo kontaktného telefónu a e-mailovú adresu.
9.3.    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.4.    Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal elektronické správy o činnosti, ponukách, obchodných aktivitách či obchodných akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená a lebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.5.    Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


10.1.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet písomne určený kupujúcim.
10.2.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
10.3.    Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
10.4.    Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.
10.5.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
10.6.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho písomne určený kupujúcim.
10.7.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho písomne  určený kupujúcim.
10.8.    V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia


11.1.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.funplavky.sk.
11.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme správ elektronickej pošty.
11.3.    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
11.4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretím kúpnej zmluvy.
11.5.    Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Bratislave, dňa 12.03.2013